Magyarországon forgalomban lévő energiamentes édesítőszerek

Az aszpartám akadályozza-e a fogyást

  • Alacsony energiatartalmú és energiamentes édesítőszerek
  • A mesterséges édesítőszerről nem először derül ki, hogy mégsem olyan egészséges, mint azt korábban hitték, pedig továbbra is népszerű cukorhelyettesítő üdítőitalokban.
  • Hátránya, hogy hő hatására kesernyés, fémes utóízt okoz az ételben.
  • Megint kimutatták, hogy az aszpartám káros Lapszemle Forrás: index.

Ma­ga a mo­le­ku­la szá­raz kö­rül­mé­nyek kö­zött sta­bil anyag, °C fe­let­ti hő­mér­sék­le­ten több mint órát bír ki je­len­tő­sebb bom­lás nél­kül.

Vi­zes ol­dat­ban azon­ban már nem ilyen egy­sze­rű a hely­zet. Itt 30 °C fe­lett meg­in­dul a bom­lá­sa, me­lyet az ol­dat sa­va­nyú­sá­ga fo­koz­hat. Ez azért fi­gye­lem­re­mél­tó, mert a leg­több üdí­tő­i­tal ilyen ol­dat!

az aszpartám akadályozza-e a fogyást

Ha rö­vi­den akar­nánk meg­ha­tá­roz­ni az asz­par­tám­mal kap­cso­la­tos va­lós vagy vélt pro­blé­mák for­rá­sát, ak­kor a mo­le­ku­la bom­lé­kony­sá­gá­ra kel­le­ne hi­vat­koz­nunk. Ha az asz­par­tá­mot nem bon­tot­ták el a sa­vas anya­gok az élel­mi­sze­rek­ben, ki­bír­ta az eset­le­ges hő­ha­tást, ak­kor jön a kö­vet­ke­ző meg­pró­bál­ta­tás a gyo­mor­ban és a bél­ben.

Itt a sa­vas kö­zeg mel­lett több olyan bon­tó en­zim is ki­vá­lasz­tó­dik, me­lyek al­kal­ma­sak pep­tid- és ész­ter­tí­pu­sú anya­gok ha­sí­tá­sá­ra.

Táp­lá­lé­kunk szin­ten min­den eset­ben tar­tal­maz va­la­mi­lyen fe­hér­jét, me­lyek jaj zsírégetés emész­tő­csa­tor­ná­ban ki­sebb ré­szek­re, alko­tó­ele­me­ik­re, az ami­no­sa­va­kra bom­la­nak a már em­lí­tett en­zi­mek se­gít­sé­gé­vel.

Ez a bon­tás a táp­lá­lék ese­té­ben szük­ség­sze­rű, mert a bél­csa­tor­ná­ban csak a kis mo­le­ku­lák ké­pe­sek fel­szí­vód­ni, szer­ve­ze­tünk ezek­ből szin­te­ti­zál­ja a számá­ra szük­sé­ges anya­go­kat.

Az asz­par­tám alap­funk­ció­ját már be­töl­töt­te, ami­kor a gyo­mor­ba ke­rült, ezért cél­sze­rű len­ne mi­nél ha­ma­rabb tá­voz­nia szer­ve­ze­tünk­ből.

az aszpartám akadályozza-e a fogyást

Saj­nos karcsúsító bangla jelentése miatt a gyo­mor­sav emész­tő­en­zim­jei el­bont­ják, mi­vel ezek az en­zi­mek nem ké­pe­sek meg­kü­lön­böz­tet­ni a hasz­nos fe­hér­jé­ket a fe­les­le­ge­sek­től. A bél­csa­tor­ná­ban ez a bom­lás to­vább zaj­lik, a vé­rá­ram­ba már az asz­par­tám há­rom össze­te­vő­je kü­lön-kü­lön jut be. A vi­ták az egyes kom­po­nen­sek bio­ló­giai sze­re­pe ó a vénuszom lefogy zaj­la­nak.

A pa­ra­cel­su­si té­tel, mi­sze­rint egy anyag bio­ló­giai sze­re­pét a be­vitt mennyi­sé­ge ha­tá­roz­za meg, itt dön­tő je­len­tő­sé­gű. A leg­na­gyobb gon­dot az okoz­za, hogy a mennyi­sé­gek kér­dé­sé­re sok­szor nincs vá­lasz.

Kapcsolódó cikkek

Ezért le­het­sé­ges az asz­par­tám ese­té­ben az, hogy a tá­mo­ga­tók és el­len­zők tá­bo­ra ke­mény csa­tá­kat vív úgy, hogy köz­ben nem ké­pe­sek egy­mást meg­győz­ni a sa­ját iga­zu­król. A kér­dé­sek­re adan­dó vá­laszt kí­sér­le­tek­kel alá­tá­masz­ta­ni kí­vá­nók is sok­szor ott ront­ják el az egé­szet, hogy a be­vitt mennyi­sé­gek szem­pont­já­ból rosszul meg­ter­ve­zett kí­sér­let ered­mé­nye­i­vel pró­bál­ják a má­sik ol­dalt meg­győz­ni. Újab­ban azon­ban már ez sem aka­dály.

A fo­gyasz­tó számá­ra úgy tűn­het, meg­ol­dot­ták ezt a kér­dést is. Nos ez va­ló­ban meg is tör­tént, de saj­nos nem úgy, ahogy az jó­zan ésszel elvár­ha­tó lett vol­na.

Elérhetőség

Ugya­nis ma­ga a mo­le­ku­la szer­ke­ze­te to­vább­ra is vál­to­zat­lan. En­nél­fog­va hős­ta­bi­li­tá­sa sem lett jobb, csak en­nek, il­let­ve bom­lá­sa kö­vet­kez­mé­nye­i­nek meg­íté­lé­se! Ezek után lás­suk a kom­po­nen­sek tu­laj­don­sá­gait, me­lyek­ről összes­sé­gé­ben annyit kell tud­ni, hogy a szer­ve­zet számá­ra nem ide­gen anya­gok, más for­rá­sok­ból is hoz­zá­juk jut­ha­tunk, amennyi­ben en­nek szük­sé­ges­sé­ge me­rül­ne fel.

az aszpartám akadályozza-e a fogyást

Eb­ből még nem kö­vet­ke­zik, hogy az asz­par­tám tá­p­anyag­for­rás­ként is hasz­nos len­ne, mi­vel alko­tó­ele­me­i­re nem jel­lem­ző a hi­ány ki­ala­ku­lá­sa. Össze­te­vői a táp­lá­lék­ból tör­té­nő fel­vé­tel so­rán más nél­kü­löz­he­tet­len anyag­gal együtt ke­rül­nek a vé­r­á­ram­ba. Szer­ve­ze­tünk a kü­lön­fé­le tá­pa­nya­gok együt­te­sét igény­li, nem pe­dig egy-egy ele­mét.

További cikkeink a témában

Aszparaginsav Az asz­pa­ra­gin­sav olyan di­kar­bon­sav, mely ami­no­cso­por­tot is tar­tal­maz, en­nek kö­szön­he­tő­en so­rol­ják az ami­no­sa­vak kö­zé is. Asz­pa­ra­gin­sav sza­bad for­má­ban ta­lál­ha­tó töb­bek kö­zött az em­be­ri agy­ban, még­hoz­zá na­gyon fon­tos sze­rep­kör­rel fel­ru­ház­va: neu­ro­transz­mit­ter­ként mű­kö­dik az agy szá­mos ré­gió­já­ban. A neu­ro­transz­mit­te­rek ké­miai úton dol­go­zó, in­ge­rü­let­át­vi­telt se­gí­tő mo­le­ku­lák az ideg­rend­szer­ben.

Fe­la­da­tuk a kü­lön­bö­ző neu­ro­nok kö­zöt­ti kap­cso­lat fenn­tar­tá­sa. Ha­son­ló mo­le­ku­la pél­dá­ul a glu­ta­min­sav is. Fe­les­leg­be ke­rül­vén az asz­pa­ra­gin­sav és a glu­ta­min­sav egy­aránt ser­ken­ti az ideg­sej­tek pusz­tu­lá­sát oly mó­don, hogy fo­koz­za a sej­tek­be tör­té­nő kal­ci­um­be­áram­lást.

Kiderült, hogy az aszpartám valóban káros | Well&fit

A sej­te­ken be­lü­li emel­ke­dő kal­ci­um­szint nö­ve­li a sza­bad gyö­kök kon­cen­trá­ció­ját, mely­nek ered­mé­nye­ként meg­in­dul a sej­tek el­ron­cso­ló­dá­sa a sza­bad gyö­kök óriá­si ener­gia­fe­les­le­gé­nek le­a­dá­sa kö­vet­kez­té­ben. A vé­gered­mény: el­pusz­tul az ideg­sejt. Az ideg­sej­tek tö­me­ges pusz­tu­lá­sa szá­mos ideg­rend­sze­ri pro­blé­ma ki­ala­ku­lá­sá­nak for­rá­sa le­het me­mó­ri­apro­blé­mák, hor­mon­rend­sze­ri pro­blé­mák, Alzhei­mer-kór, Par­kin­son-kór.

Szer­ve­ze­tünk egy vér-agy gát­nak ne­ve­zett vé­del­mi rend­szer se­gít­sé­gé­vel aka­dá­lyoz­za meg, hogy a vér­ből az agy számá­ra ve­szé­lyes anya­gok át­jus­sa­nak. Ez gát nem min­den­ki­nél mű­kö­dik egy­for­mán. Elő­ször is nem egy­for­ma mér­ték­ben vé­di a tel­jes agyat, hi­szen az agy egyes te­rü­le­te­i­nek több asz­pa­ra­gin­sav­ra az aszpartám akadályozza-e a fogyást szük­sé­ge, mint a má­sok­nak.

az aszpartám akadályozza-e a fogyást

Ezen­kí­vül ez a gát va­ló­já­ban a fel­nőtt, ki­fej­lett szer­ve­zet­ben ké­pes csak fe­la­da­tát tel­jes mér­ték­ben dzsekik fogyni. A meg­fi­gye­lé­sek sze­rint a cse­cse­mők­nél, gyer­me­kek­nél, ter­hes nők­nél, idő­sek­nél, va­la­mint azok­nál, akik va­la­mi­lyen kró­ni­kus be­teg­ség­ben szen­ved­nek, a gát nem mű­kö­dik tel­jes ha­té­kony­ság­gal.

A fel­so­rolt cso­por­tok fo­ko­zot­tan ve­szé­lyez­te­tet­tek a túl­zott asz­pa­ra­gin- és glu­ta­min­sav-fel­vé­tel szem­pont­já­ból.

Az aszpartám mesterséges édesítőszer. Kémiailag  dipeptidami L- aszparaginsavból  és L- fenil-alaninból  áll. Az es évek óta igen széles körben alkalmazzák az  élelmiszeriparban. Az aszpartám gyakorlatilag mindenféle betegséget okozhat, de minden elméletre van egy cáfolat is, amit viszont az ellenzők elutasítanak.

Az asz­pa­ra­gin­sa­vat ne­ve­zik ser­ken­tő mé­reg­nek is, mi­vel fe­les­le­ge ser­ken­ti az ideg­sej­tek pusz­tu­lá­sát. Ter­hes nők ese­té­ben kü­lö­nö­sen nem aján­lott a túl­zott asz­pa­ra­gin­sav- il­let­ve glu­ta­min­sav-be­vi­tel, mert ki­mu­ta­tott tény, hogy ko­moly mér­té­kű hor­mon­szint­vál­to­zá­sok ész­lel­he­tők ilyen ese­tek­ben. Meg­emel­ked­het a kor­ti­zol­szint, va­la­mint a te­jel­vá­lasz­tás­sal kap­cso­la­tos pro­lak­tin mennyi­sé­ge is.

Per­sze a tel­jes igaz­ság­hoz tar­to­zik, hogy az em­lí­tett ká­ros vál­to­zá­sok túl­zott asz­pa­ra­gin­sav-be­vi­tel ered­mé­nye­ként je­lent­kez­nek. De mek­ko­ra ez a túl­zott mennyi­ség? Saj­nos er­re nincs pon­tos vá­lasz. Az asz­par­tám­tar­tal­mú ké­szít­mé­nye­ken a leg­több eset­ben nincs fel­tün­tet­ve a fel­hasz­nált asz­par­tám mennyi­sé­ge!

Má­sik kér­dés, ami­re szin­tén nincs tám­pont­ként fel­hasz­nál­ha­tó vá­lasz, a hal­mo­zó­dás le­he­tő­sé­ge.

Hozzászólások

Ez azért fon­tos, mert ak­ko­ra mennyi­sé­gű asz­pa­ra­gin­sav, ami na­pi az aszpartám akadályozza-e a fogyást po­hár üdí­tő, ká­vé el­fo­gyasz­tá­sa­kor ke­rül szer­ve­ze­tünk­be, nagy va­ló­szí­nű­ség­gel nem okoz sem­mi­lyen bajt.

De a rend­sze­res fo­gyasz­tás még egész kis mennyi­sé­gek ese­tén is ve­zet­het hal­mo­zó­dás­hoz, amely vi­szont pro­blé­mák for­rá­sá­vá nő­he­ti ki ma­gát.

Az asz­par­tám ese­té­ben ez kü­lö­nö­sen igaz, mert a ké­sőb­bi­ek­ben tár­gya­lan­dó me­ta­nol­ból a szer­ve­zet for­mal­de­hi­det ké­szít, amely vi­szont aka­dá­lyoz­hat­ja az asz­pa­ra­gin­sav el­bon­tá­sá­hoz szük­sé­ges ener­gia fel­sza­ba­du­lá­sát a szer­ve­zet rak­tá­rai­ból! Fenilalanin Az aszpartám akadályozza-e a fogyást fe­ni­la­la­nin esszen­ciá­lis ami­no­sav, ami annyit je­lent, hogy szer­ve­ze­tünk számá­ra nél­kü­löz­he­tet­len épí­tő­elem, me­lyet nem ké­pes ma­ga elő­ál­lí­ta­ni, ezért a táp­lá­lék­ból kell hoz­zá­jut­nia.

Ez per­sze nem je­len­ti azt, hogy mi­nél több áll ren­del­ke­zés­re, an­nál jobb a hely­zet. A nor­mál na­pi ét­rend gya­kor­la­ti­lag ele­gen­dő mennyi­sé­gű fe­ni­la­la­nint tar­tal­maz, az asz­par­tám­mal be­vitt mennyi­ség már fe­les­leg­nek mi­nő­sül. A fe­ni­la­la­nin­ból na­gyon sok ta­lál­ha­tó az agy­ban. A gon­dot az okoz­za, hogy lé­te­zik egy ge­ne­ti­kai ere­de­tű be­teg­ség — a fe­nil­ke­to­nu­ria, an­gol meg­fe­le­lő­jé­ből rö­vi­dít­ve a PKU —, amely­ben szen­ve­dők nem ké­pe­sek a fe­ni­la­la­nint el­bon­ta­ni.

Szer­ve­ze­tük­ben fel­hal­mo­zód­hat ez az ami­no­sav, még­hoz­zá olyan mér­ték­ben, hogy ez szá­mu­kra ha­lá­los ki­me­ne­te­lű is le­het. Ezért ők olyan táp­lá­lé­ko­kat nem fo­gyaszt­hat­nak, ami­ben sok a fe­ni­la­la­nin. Szá­mu­kra az asz­par­tám fo­gyasz­tá­sa is ti­los. Az asz­par­tám­tar­tal­mú ké­szít­mé­nye­ken kö­te­le­ző fel­tün­tet­ni, hogy fe­ni­la­la­nint tar­tal­maz­nak.

Az agy­ban a fe­ni­la­la­nin mennyi­sé­gé­nek meg­nö­ve­ke­dé­se sze­ro­to­nin­szint-csök­ke­nés­hez ve­zet, ami han­gu­lat­vál­to­zá­so­kat, sú­lyo­sabb eset­ben de­presszi­ót ered­mé­nyez­het!

Az USA-ban szá­mos olyan eset is­mert, ami­kor ko­moly fej­fá­jás­sal és me­mó­ri­a­rom­lás­sal já­ró tü­ne­te­ket ész­lel­tek olyan em­be­rek­nél, akik na­pon­ta do­bo­zos, cu­kor­men­tes asz­par­tám­mal éde­sí­tett üdí­tőt fo­gyasz­tot­tak rend­sze­re­sen.

az aszpartám akadályozza-e a fogyást

Már egy do­boz ilyen üdí­tő el­fo­gyasz­tá­sa után is ki­mu­tat­ha­tó fe­ni­la­la­nin­szint-emel­ke­dés ész­lel­he­tő a vé­rá­ram­ban, de ez pár órán be­lül nor­ma­li­zá­ló­dik, nem okoz kárt se­hol.

De aki rend­sze­re­sen iszik ilyen ita­lo­kat na­gyobb mennyi­ség­ben, an­nál nagy a koc­ká­za­ta egy agy­sé­rü­lés­sel já­ró ideg­rend­sze­ri elvál­to­zás ki­ala­ku­lá­sá­nak. Kü­lö­nö­sen a gyer­me­kek, a fia­ta­lok a ve­szé­lyez­te­tet­tek. Egy­re több olyan szo­mo­rú sta­tisz­ti­kai adat lát nap­vi­lá­got, mely­ből egyér­tel­mű­en lát­szik, hogy a szén­sa­vas üdí­tő­kön fel­nö­vek­vő ge­ner­áció egész­sé­gi ál­la­po­ta mennyi­re nem fe­lel meg a kí­vá­nal­mak­nak.

Az üdí­tők szá­mos össze­te­vő­je fe­le­lős ezért, de egye­lő­re nem lé­tez­nek olyan vizs­gá­la­tok, me­lyek a köz­vet­len kap­cso­la­to­kat is iga­zol­nák.

Orvosi kutatás: ettől az édesítőszertől nem fogyni, hanem hízni fogsz - Fogyókúra | Femina

A fe­ni­la­la­nin és az asz­pa­ra­gin­sav együtt még egy pro­blé­ma for­rá­sá­vá vál­hat­nak: a két ami­no­sav egy di­ke­to­pi­pe­ra­zin DKP ne­vű gyű­rűs szer­ke­ze­tű di­pep­tid­dé ala­kul­hat bom­lá­suk fo­lya­mán. Szá­raz ál­la­pot­ban °C kö­rül, míg vi­zes ol­dat­ban 30 °C fe­lett in­dul meg a gyű­rűs mo­le­ku­la ki­ala­ku­lá­sa.

A DKP leg­fon­to­sabb tu­laj­don­sá­ga, hogy bi­zo­nyos kö­rül­mé­nyek kö­zött rák­kel­tő anyag­gá ala­kul­hat és ser­kent­he­ti az agy­tu­mor ki­fej­lő­dé­sét.

Emel­lett ki­hat a vér ko­lesz­te­rin­szint­jé­re is. Lé­te­zik egy be­teg­ség, amely el­ső­sor­ban az Öböl-há­bo­rú­ban részt ve­vő ame­ri­kai és szö­vet­sé­ges ka­to­ná­kat sújt­ja, és pár év­vel a há­bo­rú vé­ge után je­lent­ke­zett tö­me­ge­sen a le­sze­relt ka­to­ná­kon.

Öböl-há­bo­rú tü­ne­tegyüt­tes­nek is ne­ve­zik. Két le­het­sé­ges okra ve­ze­tik vissza az or­vo­sok: egyik a há­bo­rú előtt min­den­ki­nek bea­dott kom­plex vé­dő­ol­tás, mely­nek tel­jes kö­rű ki­pró­bá­lá­sá­ra nem volt elég idő, a má­sik a szén­sa­vas üdí­tők fo­gyasz­tá­sa. Ezek­ből több ton­nát szál­lí­tot­tak a sza­úd-ará­biai tá­masz­pon­to­kra, ahol sok­szor nem volt könnyű 30 °C alatt tar­ta­ni az ita­lo­kat.

Fel­té­te­le­zik, hogy az asz­par­tám na­gyobb mér­ték­ben bom­lott el ben­nük DKP-vá, mint amennyi meg­en­ge­dett. Metanol A me­ta­nolt, más né­ven me­ti­lal­ko­holt ne­m­igen kell be­mu­tat­ni, bár so­kan nem is­me­rik, hogy is zaj­lik le a szer­ve­zet­ben az ál­ta­la oko­zott mér­ge­zés!

Meg­hök­ken­tő „me­sék”, avagy azok va­gyunk, amit meg­etet­nek ve­lünk 5. rész

A me­ta­nol ön­ma­gá­ban nem len­ne mér­ge­ző, de szer­ve­ze­tünk az et­anol­hoz ha­son­ló­an bont­ja el, mely­nek kö­vet­kez­té­ben for­mal­de­hid és han­gya­sav ke­let­ke­zik be­lő­le. A for­mal­de­hid na­gyon re­ak­tív anyag, emiatt ha­lá­los mé­reg­ként tart­ják nyil­ván. Ez a tu­laj­don­sá­ga egy­szer­re te­szi rák­kel­tő­vé és mag­zat­ká­ro­sí­tóvá. Emel­lett gá­tol­ja az ener­giarak­tár­ként mű­kö­dő ATP mo­le­ku­lák­ból tör­té­nő ener­gia­ki­nye­rést, mely­nek kö­vet­kez­té­ben az asz­par­tám má­sik kom­po­nen­sé­nek, az asz­pa­ra­gin­sav­nak a le­bom­lá­sát aka­dá­lyoz­za!

Megint kimutatták, hogy az aszpartám káros | sorozattracker.hu

Az asz­par­tám 30 °C fe­lett ro­ha­mo­san bom­lik, ek­kor ke­let­ke­zik a me­ta­nol. A me­ta­nol el­fo­gyaszt­ha­tó mennyi­sé­gé­ről meg­osz­la­nak a vé­le­mé­nyek. A min­den­ki ál­tal kö­ve­tett ame­ri­kai for­rá­sok na­pi 7,8 mg me­ta­nol be­vi­te­lét tart­ják ve­szély­te­len­nek.

Eh­hez ké­pest egy li­ter asz­par­tám­mal éde­sí­tett szén­sa­vas üdí­tő mg me­ta­nol­nak meg­fe­le­lő asz­par­tá­mot tar­tal­maz. Rá­adá­sul is­mert olyan fo­gyasz­tá­si szo­kás is, mely­nek kö­vet­kez­té­ben na­pi mg me­ta­nol jut a szer­ve­zet­be. Ez sze­re­se a meg­en­ge­dett ér­ték­nek. Az ér­ve­lés lát­szó­lag igen meg­győ­ző, de ti­pi­kus ese­te an­nak, ami­kor az ér­ve­lő csak a számá­ra ked­ve­ző in­for­má­ció­kat ve­szi fi­gye­lem­be ér­vei alá­tá­masz­tá­sá­ra.

Az asz­par­tám­mal éde­sí­tett üdí­tők és a gyü­möl­csök, gyü­mölcslé­sű­rít­mé­nyek kö­zött van egy na­gyon fon­tos kü­lönb­ség: az utób­bi­ak et­anolt is tar­tal­maz­nak a me­ta­nol mel­lett, míg az előb­bi­ek nem! Ez azért lény­eges, mert a me­ta­nol és az et­anol le­bom­lá­si fo­lya­ma­ta gya­kor­la­ti­lag azo­nos, és ha a két anyag egy­szer­re ke­rül a le­bon­tó me­cha­niz­mus­ba, ak­kor előbb az et­anol bom­lik el.

Eza­latt a me­ta­nol ké­pes ürül­ni vál­to­zat­lan for­má­ban. Me­ta­nol­mér­ge­zés­nél ezért ad­nak et­anolt az ál­do­zat­nak.

az aszpartám akadályozza-e a fogyást

Az asz­par­tám vi­szont tisz­ta me­ta­nol­for­rás. Ter­mé­sze­te­sen a mennyi­sé­gek itt is meg­ha­tá­ro­zó té­nye­zők. Na­pi egy-két do­boz vagy üveg üdí­tő ál­tal be­vitt me­ta­nol­mennyi­ség nem okoz jól ér­zé­kel­he­tő pro­blé­mát, bár ilyen kis mennyi­ség rend­sze­res fo­gyasz­tá­sa ese­tén be­vitt me­ta­nol mel­lék­ter­mé­ke­i­nek eset­le­ges hal­mo­zó­dá­sá­ról sen­ki­nek sincs meg­nyug­ta­tó in­for­má­ció­ja!

Vinczer Péter.