Akupunktúrás fogyás lefogy neena és veena

Cara memakai test karcsú gyógynövény, 2. Ezért ne igyál folyadékot étkezés mellé lehet enni zabot a fogyás érdekében?

Diákélet a kolozsvári konviktusban a XVII. Addig az míg én Kolosváratt tanultam, még templomunk sem volt benn Kolosvár városában; az hol most az convictus templom vagyon, ott vala egy ház, az is csak köz rendház vala, abban volt az szent mise; de abban igen kevés ember fért, hanem az szegény catholicusok, ki az ház híjjára ment és az fejit ott ledugta s úgy hallgatta az isteni szolgálatot, némelyek az kapu boltozatja alatt vannak, azoknak ott székek volt, némelyiket némelykor az nap sütötte, némelykor az eső verte az udvaron.

Az szent misemondó háznak az piac felől való résziben volt két bolt két felől, az Torda utca felől való boltot tartották segrestyének; az Farkas utca felől való boltban tartották az egyetmást, mert az kolosmonostori templom egyetmását is ott tartották. Az kőfal felé azon háznak volt keresztül egy bolt, azt chórusnak tartották, az orgona ott volt s ott énekeltenek az mesterek, úrfiak és az nemesség fiai, az többi résziben az többi szegény deákság hallgatta az szent misét és praedicátiót.

Homeopátiás tinktúra fogyáshoz

Annak az végiben volt egy más bolt, keresztül az is, abban az iskolához való egyetmásokat tartották, azon túl volt egy jókora bolt, azt convictusnak hítták, abban tanoltanak, háltanak privatim az úrfiak, fő és nemesemberek gyermekei.

Az zsírégető ing volt egy kis tornác, azon ki az utcára egy ajtó, de azt mindenkor zárva tartották. Azon kívül volt egy igen kicsiny bolt, abban lakott az mester, az ki az grammaticát, syntaxist tanította, és ugyanaz viselt gondot az úrfiakra, fő és nemesember gyermekeire, mert az, az aki az kis iskolát tanította, az convictusban hált.

Azon túl volt egy bolt, az melyben az iskolák könyveit s némely egyetmásit tartották. Azon kívül volt egy ház, abban lakott az az mester, az ki az rhetoricát és poesist tanította: annak háza előtt volt egy kis fedeletlen utca; azon túl az város kőfala felé volt faragott fábul elécsinált fedeletlen kert, az mely elkertelte az convictus udvarát az seminárium udvarától; azon kis ajtó volt lakaton, az kin az rhétorok mestere által járhasson az deákokhoz.

Akkor penig nem hítták az mestereket úgy hogy: rhétorok mestere, syntaxisták mestere, principisták mestere, hanem nagy mester, középső mester, kis mester, s az nagy mester viseli vala gondját az seminarista deákoknak.

Az úrfiaknak, fő és nemesember gyermekinek sem vala szabad az semináriumban menni szabadság nélkül, cara memakai test karcsú gyógynövény az seminarista deákoknak sem az convictusban. Az seminárium vala egy középszerű bolt, annak az végiben vala egy igen kicsiny bolt, azokban négy-öt rendiben, mind egymás felett, volt az deákok ágyok; volt egy közepin egy hosszú asztal, annál tanoltanak és annál cara memakai test karcsú gyógynövény.

De mivel hogy télben mind el nem fértenek azon két kis boltban, egy része az deákoknak járt hálni a városra az szegény catholicusokhoz, de mihelyen reggel csengettek felkelésre, mindjárt az semináriumban feljöttek, s mind addig ott voltak, az míg estve lefeküvésre imádkoztanak, azután mentek az szállásra.

Nyárban penig az seminárium híjában apró cellácskákat fontanak vesszőből, s azokban háltanak. Ezeknek az nagymesteren kívül magok közül praefectusok volt, emptorok volt, az ki az alamizsnából gyűlt pénzből húst és egyéb eledelt vásárlott. Volt egy nagy kétfülű fazakok, azt az emptor vitte valamelyik szegény catholicus emberhez az hússal együtt, azt ott megfőzték, az emptor más két deákkal tíz órakor az semináriumban felvitette.

Bezzeg nem volt megterítve az asztal, sem szék akkor az asztal körül. Mikor az étekkel elérkeztenek, az emptor cara memakai test karcsú gyógynövény praefectus előtt tálokra kezdette osztani, mert öt-hat asztalra kellett az fazék étket osztani: minden asztalnál penig egy-egy öreg deák volt legalább, hogy reá vigyázzon, hogy egyik az másik elől el ne kapja az húst vagy egyéb étket.

Az első asztalnál volt első az praefectus, második volt az kántor, harmadik volt az sacristianus, negyedik az emptor, azután az iskolák szerént, az mint hogy az asztalok is az iskolák szerént voltanak, az elsőbbeknek többecskét adtanak.

Rendszerint kinek-kinek jó darab kenyeret adtanak: fizetett sütőnéjök volt valamelyik sütőben. Az vacsora olyan volt mint az ebéd. Légelyekben az hátokon hordott vizet az Szamos vizéről, az volt italok ha pénzek nem volt; soha másszor bort nem ittanak, hanem sátoros innepekben, mikor az pátereket megcántálták, akkor adattak az páterek két-három veder bort nékik az cantálásban; az városon ugyan azon időben imitt-amott kaptanak egy kis bort.

Arvisura, avagy a Magyarság őstörténete | sorozattracker.hu

Az mely pénzt cántálásokkal s temetéseken kaptanak azt el nem volt szabad költeniek, hanem vitték az nagy mesterhez, és mind addig az nagy mesternél állott, az míg az nyári dolog bekövetkezett, akkor az nagy mester, kinek-kinek érdeme szerént, az pénzt közöttök felosztotta. Nyári dologra penig kibocsátották, de rendszerént addig másuvá szabad nem volt menniek dolgozni, az míg az páterek szénáját fel nem takarták és gabonájokat bé nem aratták; de az páterek kész pénzzel jól megfizettenek az déákoknak, s az mellett étellel is ugyan jól tartották, azért is az pátereknek igen jó szívvel dolgoztanak.

Mikor az páterek dolgát elvégezték, szabad volt másoknak dolgozni, és az mint úgy dologgal kaptak, kivált ki az magát hazul nem segélhette, azt esztendeig való köntösökre tartották: az mely pénzt penig irán hogy az nagy mester felosztott, azt rendszerént tartották papirosra s könyvekre. S úgy tanol vala az szegény catholicus deák az míg én Kolosvártt laktam, tudniillik, az esztendeig egészlen. Által menvén az utcán, az mint most a jesuviták temploma vagyon, azon mindjárt innen Farkas utca felé egy széltében volt az utca felől egy jókora bolt, abban lakott az második páter; annak az végiben volt egy ház, az refectorium, abban ettenek, vacsoráltanak; abban két asztal volt, az első asztalnál ettenek az páterek, és nagy s középső mester, s némely úrfiak.

Ott rendszerént öt-hat tál étek volt, noha ritkán volt öt, többször hét, borok valamivel több fél ejtelnél: azért az asztalért az úrfiak fizettenek száz magyar forintot.

Homeopátiás tinktúra fogyáshoz 2.

Az ezen asztalnál ülőknek jó reggel is kenyerek vagy sajt valami fölöstököm csak kijárt, úgy hasonlóképpen négy órakor is dél után az osonnya, de akkor bort is adtanak, úgy hogy egyszer legalább ki-ki jól ihatott, némelykor kétszer is; ezeknek asztalnál étek után gyümölcsöt is adtanak bé.

A második asztalnál volt az fizetés nyolcvan magyar forint: ezeknek rendszerént mindenkor volt négy féle étkek, az étek után ha csak almát vagy diót is adtanak, ezeknek borok is kevesebb járt; ezeknek is reggel s négy órakor kenyeret adtanak, bort nem adtak. Innepekben, de kivált sátoros innepekben, annyi étkek, borok volt mindenik asztalnál, hogy meg sem ehették s meg sem ihatták, kivált fársáng farkán, de akkor fölöstökömre, osonnyára sült kolbász s azféle mindenkor elég volt mind az két asztalhoz valóknak, az felett annyi Agnus Deit, olvasót, képet s azféle apró szent ajándékocskákat, kivált az convictoroknak mert az semináristáknak is adtanak valami keveset annyit adtanak az páterek és cara memakai test karcsú gyógynövény mesterek, hogy alig győzték eljátszodni.

Akkor kártyával is szabad volt játszani, de másszor nem: egy szóval mentől nagyobb vigasságot lehetett, azt követték el. Mikor az mezőre laptázni nem jártanak az convictorok, recreatióra mentenek az monostori mostani jesuviták házánál való gyümölcsös szép kertben, ott az pátereknek külön tekéző helyek volt, az convictoroknak az nagyjának külön, külön az aprajának.

Az kertnek az közepén egy szép nagy öreg nyáriház, mikor rendszerént oda mentünk nyárban abban az tornácban ettünk ebédet, vacsorát.

zsír könnyen veszít

Ritka esztendő volt, hogy három nap májusban recreátiót nem adtanak: azon három nap azon kertben kün is háltunk; akkor étel ital bővön lévén, vígan voltunk; estve penig tüzes szerszámokat csináltanak az akkori fejedelem németjei: még apró réz álgyuk is voltanak, az pátereké, azokot rakéták által úgy sütögették ki, azokkal mulatták estve tíz óráig magokat.

Ez vala minden tanolásunknak, mind alkalmatosságunknak mind folyása, mind mulatsága hét esztendeig, azt míg Kolozsváratt tanultam. Öreg diák visszanéz.

zsíréget dal

György Lajos. Jósika Miklós visszaemlékezése kolozsvári tanuló korára ben én a kolozsvári convictusba jöttem. Gul János philologiai tanár a kegyes rend egyik legkitűnőbb tagja, s később a kolozsvári convictus rectora volt hét évig - melyeket a tanulási szak idejében a convictusban töltöttem cara memakai test karcsú gyógynövény nevelőm. Szigorú, feddhetetlen erényű s főleg tudományában igen jártas férfiú; erényeire és modorára valódi spártai; egyszerű, kevés beszédű, erélyes és férfias, minőt keveset ismertem.

Egyébiránt magas, száraz férfiú. Oly vásott fiúval mint én, nem könnyű volt bánni, cara memakai test karcsú gyógynövény Gul Jánoson teljes lehetetlen lőn kikapni. Elláthatlan volt hibáim lelettára, de két dologgal nem lehetett engem vádolni, restséggel és rossz-szívűséggel.

Ezért szeretett is engem Gul János, minden szigora mellett, mely olykor kissé meghaladta a határokat. A tanuló ifjúság is sok elevenséget hozott az akkori kolozsvári életbe. A katholikus, reformált s unitárius tanodák ifjúsága bizonyos jelleget viselt, mely lassacskán valami conventionalis egyenlőségnek adott helyet; mely nem igen pótolta ki amazt. A katholikus convictus és semináriumban két külön alapítvány következtében, többen a szegényebb rendű ifjak közül, egyenruhát viseltek: az egyik alapítványé setét kéket, erdélyiesen szederjest, a másik világos zöldet: hogy ezen öltözetek magyarszabásúak voltak, nem is kell említeni.

A református collegiumban a tulajdonképeni deákok fekete tógában jártak, melyek hosszú attilákhoz hasonlítottak, az unitáriusok pedig szederjes mentékben fekete báránybőr prémmel s háromszegű kalapokkal igen sokban hasonlítottak a szász polgárokhoz, kik ősidők óta nemzeti viseletünket fogadták el s bölcs fejeiket is a magyar kucsma helyett csak később koronázták meg a papos tripartitummal.

Mind a három felekezetű deákságnak volt egy kis mellékneve is: hihető, hogy a most általánossá vált gúnynevek a collegiumokból szivárogtak át a társadalmi életbe. A katholikusokat - bocsánat! A kolozsvári convictusban két szobánk volt: egy dolgozó-szoba, melyet nevelőm maga használt, hol vendégeket fogadott, s hova olykor visszavonult, ha valami érdekes olvasmánya volt; a másik háló- és dolgozószoba, melyben a tanár úr is magas olaszfal mögött pihente ki a nap hevélyeit, s hol én is egy keskeny fenyőágyon, szalmazsákon, egyetlen párnán háltam, egyszerű paplannal takarództam.

Inasunk egy hórihorgas, 25 éves grammatista iskolatársam, igen simplex frater, kerekes ágyban aludt, míg páter Gulnak, miként őt neveztük, kedves kis énekes kanári madara a hajnal első sugárival fellármázott minket. Nyolc órától tízig iskolába mentem, aztán az egyházba, hol a coeleste liliomot nagy tűzzel énekeltem: mert csudásan szép és hajlékony hangom volt, nevelőm bámulási tárgya, melyet később 14 éves koromban egyszerre úgy elvesztettem, mintha sohasem lett volna.

Volt aztán szemközt az első asztallal egy szószék, erkélyalakú, hol valaki az éltesebb tanulók közül, sóvár tekintetet vetve a párolgó tálakra, felolvasott, de amire senki sem ügyelt, én legalább sohasem. Hét órakor aztán volt az estebéd, s ez után az olvasó elmondása, fogyás gyors légzés a lefekvés.

fogyás ka tippek

Ételünk elég volt, de - főleg a jókonyhához szokottakra nézve - nagyon selejtes. A többi közt volt a szakácsnak egy kedvenc étele, melynek íze most is a számban van. Iszonyú csemege, annyit mondhatok! Katonabékából aprított valami pogácsaalakban, igen gyanús színű mártással. Mondtam már, hogy tanulásom ellen nem lehetett kifogás, habár az egész convictusban senkit nem büntettek annyit, mint engemet Legfőbb mulatságom az volt, hogy ebéd után, főleg vasárnap, kedden és csütörtökön, a velem egykorú gyermekeket a convictus udvarán összegyűjtöttem, s mint magam fővezér, katonásdit játszottam, miből páter Gul azt hozta ki, hogy sok van életemben, mi a Bonaparte ifjúságára emlékeztet.

Homeopátiás tinktúra fogyáshoz, Betegségek

Elhittem persze. Most azonban nekem ez olyan összehasonlításnak tetszik, mint amikor egy Szilágyi nevű protestáns tanár, kit nem tudom mi okon, tanítványai "Kubli Szilágyi"-nak neveztek el, azt állította, hogy ő nagyban hasonlít Homeroshoz, quia - miként mondotta - quandumque post prandium dormito. Úgy hiszem, élceskedett az öreg úr.

Az első praemium s első eminentia mindig az enyim volt, habár nem egyszer kaptunk ketten első praemiumot és első eminentiát. Vetélytársaim: gróf Mikes Antal, később fiatalon elhalt huszár százados, igen csinos fiú, és gróf Haller Ignác, gróf Haller Ferencnek, főherceg Albrecht adlatusának, és Lajosnak, a hazafiságról s eszéről ismeretes férfiúnak fivére.

Betekintés: Arvisura, avagy a Magyarság őstörténete

Ezen gr. Haller Ignácban hajónagy és csillagvizsgáló veszett el, mert nemcsak minden könyvét telerajzolta horgonyt lebocsátó hajókkal - hanem az oskolapadokat is.

Meg ne ijedjenek önök! Címe: "Hollósi János" volt, és ez a Hollósi János magam valék. Tartalma a remekműnek az volt, hogy gr. Haller Ignác pajtásommal s iskolatársammal szépecskén megszöktünk a convictusból, csak a könyvben persze, s azután megindultunk azon erős feltétellel, hogy Párisig meg nem állunk. Azonban pater Gul, ki munkámban a nyírfaoldalról s a scutica révén volt ecsetelve, ráakadt ez irodalmi kincsre, s még mielőtt tovább értünk volna Nagyváradnál, elkobozta és megsemmisítette azt, komolyan kijelentvén, hogy asinus vagyok.

E minőségben léptem az írói pályára. Itt négy évig logikát és teológiát tanul, majd utána "köztanító" és a tanári könyvtár őre lesz, közben pedig elvégzi a jogi főiskola tanfolyamait.

Innen nyarán tér vissza, utána egy évig betegeskedik, s csak őszén foglalhatja el lelkészi állását. Ez volna életének külső története az as esztendőkben.

De mit rejtenek e száraz életrajzi adatok? Kriza ebben az évtizedben emelkedik ki a vidéki élet elzártságából és távlattalanságából, ekkor néz szét figyelő szemmel a társadalmi és művelődési életben. Az új tájékozódást természetesen nem annyira az iskolai oktatás segíti elő, mint inkább az évtized kezdetén megélénkült társadalmi, politikai és művelődési harcok közvetlen hatása.

A liberális mozgalom, súlyos ellentmondásai és megalkuvásai ellenére is, jelentékeny felrázó, mozgósító hatással van a tanulóifjúságra. Hasonlóképpen felkeltik a diákság érdeklődését és lelkesedését az akkori időszak olyan jelentős történelmi eseményei, mint a júliusi forradalom vagy cara memakai test karcsú gyógynövény lengyel szabadságharc.

Mindezek arra ösztönzik az ifjúság jobbjait, hogy önállóan próbáljanak tájékozódni koruk égető kérdéseiben, s hogy saját erejükre támaszkodva kíséreljék meg pótolni az avult iskolai oktatás hiányait. Ez a fiatalos tettvággyal párosult elégedetlenség és újat akarás lendíti fel iskoláinkban az önképzőköri mozgalmat.

Kriza kezdettől fogva tagja és Szentiváni Mihállyal együtt szellemi vezére az unitárius kollégiumban a harmincas évek elején létesült cara memakai test karcsú gyógynövény olvasótársaságnak. Együtt bírálják a fennálló iskolai oktatás hibáit, avult, középkorias szellemét; mozgalmat indítanak a latin nyelv uralma cara memakai test karcsú gyógynövény, s miközben harcolnak az anyanyelvi általános oktatásért, korszerű és minden nemzeti bezárkózást elvető magatartásukra jellemzően kéréssel fordulnak az iskola vezetőségéhez, sürgetve a francia nyelv tanításának bevezetését.

A diákok e buzgó reformterveit s különösen egyre keményebb kritikai megnyilatkozásait, úgy látszik, az iskola elöljárói közül sokan nem nézték jó szemmel. Legalábbis erre enged következtetni az a Kriza idejéből fennmaradt beszéd, melynek szerzője - minden bizonnyal a társaság egyik vezető egyénisége - panaszos hangon fakad ki a törekvéseiket nem méltányoló "atyák" ellen: "Nem szabad, kedves barátaim, amint látom, nékünk még felfedezni fájdalmunkat - nem szabad kinyilatkoztatni sebeinket s orvos szerekkel élni mindaddig, míg sebeink orvosolhatatlanokká nem lesznek Jól vagyon!

E megnyilatkozások mögött már politikai indulatok feszülnek. E beszéd ből való, amikor az országgyűlés politikai vitái, a konzervatív és liberális erők összecsapása valósággal izzásba hozta az ifjúság hangulatát. A társaság gyűléseire ezekben a hónapokban vonulnak be a napi politika és az időszerű társadalmi átalakulás problémái. Mohó érdeklődéssel olvassák az olyan könyveket és röpiratokat, amelyek hírt adnak a haladottabb társadalmak életéről.

Nagy népszerűségnek örvendenek körükben Széchenyi István röpiratai, valamint Kolozsváron élő idősebb barátjuk és támogatójuk, Bölöni Farkas Sándor könyve, az Észak-amerikai utazás. Összejöveteleiken egyik tagtársuk - s ezzel épp Krizát bízták meg - mindig felolvasta és kommentálta az újságok fontosabb közleményeit. Ő volt tehát a társaság újságolvasója, s már e fontos tisztségénél fogva is alaposan kellett ismernie a hazai és külföldi politikai eseményeket.

Így érthető, ha az es esztendő izgalmai őt is magukkal ragadják. Ekkori reményeinek és fiatalos politizáló kedvének érdekes emlékét őrzi egy tréfás hangú levele, melyben Sebes Pálnak számol be a kolozsvári eseményekről. Mindenekelőtt kimenti a "diéta bajaival" elfoglalt csizmadiamestert, amiért nem tudta idejében elkészíteni Sebes uram csizmáját; megemlékezik a konzervatív vezetőknek adott macskazenéről, a Gubernium-ellenes tüntetésekről, végül beszámol a tanulók és kancellisták demonstrációjáról: "Éjszaka - írja - egy csapat tanulókból és cancellistákból álló muzsikai egyesület a legangyalibb koncertekkel tisztelte a nép tisztelt embereit.

S minden bizonnyal részese lehetett azoknak az országgyűlési cara memakai test karcsú gyógynövény mozgalmaknak is, amelyeket a kollégiumból kevéssel előbb távozott barátja, Szentiváni Mihály szervezett. A kolozsvári diákévek nemcsak az időszerű társadalmi mozgalmakra és politikai küzdelmekre nyitják fel a fiatal diák szemét, de egyben irodalmi tájékozódását is kiszélesítik, korszerűvé teszik.

Amikor Keresztúrról eltávozik, még alig tud valamit az utóbbi fél század fogyjon a köszvény megállításához irodalmáról, nem is beszélve a kortárs európai irodalom nagy alkotóiról.

Fergek az akvarium falan

Irodalmi műveltsége kizárólag a latin klasszikusokra, a népköltészetre és a régebbi magyar irodalom néhány alkotására korlátozódik. Kolozsvári diákoskodása első éveiben mohó tudásszomjjal veti rá magát Kazinczy Ferenc, Kisfaludy Károly és Kölcsey Ferenc műveire; s hogy valamelyes átfogó képet kapjon a magyar irodalom fejlődéséről, Nagy Elek nevű barátja társaságában nekilát Toldy Ferenc Handbuch der Ungarischen Poesie című munkájának áttanulmányozásához, ami mellesleg arra is rászorítja, hogy tökéletesítse német nyelvismeretét.

Ezekkel a tanulmányokkal azonban csak a legszembeötlőbb hiányait pótolja, a társaságban aztán alkalma nyílik olvasni az élő irodalmat, s rendszeresen figyelemmel kísérni annak legújabb eredményeit. A tagok filléreiből összegyűjtött pénzen megvásárolják az Aurora köteteit, s a valódi felfedezés örömével olvassák azokban Vörösmarty, Kölcsey, Czuczor, Kisfaludy Károly s más kortárs írók és költők műveit.

Cara menggunakan l men fogyni. A plantago psyllium rostot fogyni kelly

Egyetemes irodalmi ismereteivel is a kolozsvári diákévek idején érkezik el saját korához. Attila: Kriza János. Kolozsvár, Papp Ferenc Gyulai Pál a Református Kollégiumban Hogy mit jelentett Gyulai Pál számára a kolozsvári református kollégium, azt leginkább ő maga állapította meg ben, mikor mint főiskolai tanár az ifjúsághoz intézett búcsúbeszédében így nyilatkozott róla: "Ez az épület a szülei házzal van egybeolvadva emlékemben, ez az iskola az, melynek nevelésemet köszönöm.

Négyszögű udvara elég tágasnak látszott ugyan, de annyira körül volt építve minden oldalról két emelet magasságban, hogy egészen zárdai jövőbeli egészségügyi fogyókúra öltött. A komorságot csak növelte a dísznek szinte puritán mellőzése.

Mennyi ridegséget árult el annak az ötven ablaknak szabályos elhelyezése is, melyekkel a homlokrész a Belső-Farkas utcára nézett! Minden vonalból az a szellem tükröződött, mely többre becsülte az erőt a fénynél, a lényeget a formánál. Mikor az Mindazáltal a múlt ragyogó fénnyel vonta be az egyszerű falakat.

Cara menggunakan l men fogyni, Poor.fraffel.tech

A kollégium telke Bethlen Gábor államférfiúi bölcsességének emlékét őrizte, míg a tulajdonképpeni alapítás és építés a két Rákóczi György nemes buzgalmát hirdette. Még nagyobb szellemi értéket hagyott maga után az intézet nagynevű tanára, Apáczai Csere János, amikor prófétai lélekkel tűzte ki a nemzetnevelés vezető elveit. Élete, mely a tudomány szolgálatában lobogott el, eszménnyé finomult, s századokon keresztül irányította az utána következő tanárnemzedékek gondolkozását.

Ezek után érthető, hogy a főiskola Erdély legértékesebb erőit egyesítette magában, s ha vezetői között az arisztokrácia legnemesebb tagjai, tanárai között a középosztály legtörekvőbb elemei foglaltak helyet. Így Gyulai Pál is, mikor a kollégium vonzókörébe került, sokkal többet talált ott, mint amennyit a komor épület falai első pillanatra ígértek.

  • Fergek az akvarium falan, Hipodermikus paraziták
  • Cara menggunakan l men fogyni - Helminthosporium turcium
  • Sims 4 a kisgyermekek fogyhatnak
  • Karcsúsító chili

A legrégibb adatok, melyek Gyulai Pál kollégiumi tanulmányainak kezdetére világot vetnek, a kollégium alsóbb osztályainak osztályozókönyvében s a kollégiumi törvényszék jegyzőkönyveiben maradtak fenn.

Ezek szerint Gyulai az