Megyei romanapot tartottak szombaton Karácsondon | HEOL

Cko fogyás történetek, Somogyi Néplap, február ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Somogyi Néplap, Kedves ünnepségen vettem részt A balatonfenyvest állomás Béke szocialista brigádja találkozót rendezett számunkra. Meleg hangon köszöntötték a megjelenteket.

fogyni egész nap alvás közben fejlett test karcsú és kárpitozott Bécs

Nagyszerű és figyelmes vendéglátásban volt cko fogyás történetek, és régi kedves le­mezek leforgatásával kedveskedtek nekünk. A meghitt és bensőséges hangulatú ünnepségen igazán kellemes órákat töltöttünk együtt. A legnagyobb örömet mégis az szerezte, hogy évek múltával sem feledkeztek meg rólunk, s ma is becsülnek egykori helytállásunkért.

Egy szép élménnyel lettem gazdagabb. Panaszommal a Kaposvári Munka­ügyi Bírósághoz fordultam.

Somogyi Néplap, 1976. február (32. évfolyam, 27-51. szám)

A bíróság helyt adott kerese­temnek, és Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs. Ennek ellenére a pénzt máig nem kaptam meg. Kérem szíves közbenjárásukat ügyem elintézése érde­kében. A minta­egyesületeket támogatja a A kaposvári Latinca Sándor Művelődési Központ, a marca­li, a barcsi, a nagyatádi, va­lamint az épülő siófoki mű­velődési ház ezentúL járási módszertani központ lesz amellett, hogy a területi mű­velődési feladatokat ellátja — Rendelkezett a megyei tanács végrehajtó bizottsága legutób­bi ülésén.

A feladatkör kiter­jesztésének főbb célja többek között az, hogy megoldják a járások művelődési munkájá­nak átfogóbb irányítását. A módszertani központok ezen­túl kisugárzó hatással lesznek a község, a járás népműve­lőinek munkájára, irányítják, ellenőrzik, koordinálják azt, szakmai továbbképzést tarta­nak számukra. A módszertani központban dolgozó fiatal, kezdő népművelők munkáját. A központok feladatai közé tartozik a járási székhely és a többi község művelődési in­tézményeinek összehangolása, annak megszervezése, hogy a nem népművelő szakemberek pont emellett speciális, dél- balatoni művelődési cko fogyás történetek is ellát.

Haltermelés horogra Mintaegyesületek Somogybán A fogási naplókból tudjuk. Az érte- hogy egyesületi horgászonként dasági és élelmezésügyi ősz- kezleten Mitterstiller József Magyarországon, tizenhat kilo- tályon. Somogybán azonban ennél helyettes ismertette a hor- szert, amelyet Somogybán ve is több: huszonkét kilogramm.

Ez a sport-! Az új hal­ezren váltottak jegyet. So- a halászattal foglalkozó gaz- j termelési rendszerrel rövid ötezer-kétszazandaságokat. Somogybán az j idő alatt megháromszorozha- ötödik ötéves tervben meg- j tó a vizek cko fogyás történetek képes- ; duplázható — tonnára sége, ott, ahol lehetőség nví­A horgászegyesületek eddig J növelhető — a horoggal - fo- ük a programszerű telepítés­nem fordítottak kellő gondot i gott hal mennyisége.

Erről tanácskoztak teg­mogyban horgásznak. Tilos a tömény szesz, a bor és a dohányzás Előfizetéses ebéd a Dorottya sörözőben A megyeszékhely közétkez- nyernek, az ételek ezért nem tetési gondjain enyhít a Pan- j lesznek túl zsírosak és agyan- nónia Szálloda és Vendéglátó j fűszerezettek, viszont szeret- Vállalat rendelkezése: a Do-; nék, ha a vendégek házias nottya sörözőben március től előfizetéses étkezést szer­vez.

Főleg a környékbeli in­tézmények — a többi között az OTF és az Állami Bizto­ám másoknak is árusítanak ebédjegyet.

A munkahelyek hozzájárulást fizetnek a dol­gozóknak. Az alkoholellenes küzdelem is részt vegyenek a kulturális I céljait szolgálják azzal, hogy március tol nem nyitják ki ízeket fedeznének föl a me­nükben.

fogyni köldök alatt igen fogyhatsz

A sörözőben egy időben hetvenen ebédelhetnek, ám ha sító — cko fogyás történetek számítanak, többen érkeznek, az étterem karzatán is terítenek cko fogyás történetek. Az előfizetéses menüt Noteszlap Példa van, követni kellene élet irányításában. Feladataik közé tartozik új módszereik ki­dolgozna, az országos intéz­kedések továbbítása és meg­valósításuk segítése, kiállítá­sók, műsorok cseréje.

A siófoki módszertani köz­li íres délelőtt a Dorottya sörözőt. Déltől három óráig fogadják az ebédjeggyel érkező vendé­geket, akik ez idő alatt a sö­Nemrég egy értekezleten vettem cko fogyás történetek, melyen a je­lenlevők Somogy természet- védelmi területeivel foglal­koztak.

Noteszembe két fel­szólalást külön is megjelöl­tem. Az egyik a vizelettel segít a fogyásban adózott a kaposvári mező- gazdasági szakközépiskolá­nak a kercseligeti park gon­dozási munkáiért.

A másik arról szólt, hogy a Somogyi Erdő- és Fafeldolgozó Gaz­daság egyik erdészete nem képes ellátni a területén levő kastélyparkban ugyanezeket a tennivalókat. S itt némi vita kerekedett, mely után abban maradtak a részve­vők, hogy az erdőgazdaság keressen maga helyett más vállalatot, gazdaságot, intéz­ményt a munka elvégzésére.

Megértették ugyanis, hogy túlterhelt az erdészet, vi­szont nem tekinthettek el a park rendbetételétől, »utó­gondozásától«, mert erre ala­posan rászorul. A noteszlapra ezt írtam föl: »Iskolák! Diákjaink akár kirándulás, akár a me­gye értékeinek megismerésé­re szervezett túra keretében vállalhatnák az ilyen érték­mentést, Mielőbb, hogy ne menjen kárba az, ami most még megőrizhető A Mé­nem szolgálnak föl, ám több-!

4. hét t25 nincs fogyás súlycsökkenés emésztőenzimekkel

Ami ebben a válla­m egyénében nincs influenza- Egyelőre ugyan nem kell járvány - mondta tájékozta-számolni az influenzajárvány- tovaban dr. Gonter Ferenc. Táncsics Mihálv Gimná- akaríák kétszer ugyanazt a estére és ünnepnapokon is a zium! Mindenképpen [ Dorottyába »csábítani« az hang üdvözli ma délután öt i eleget akarnak tenni a kor- j ebéd jegyeseket, órakor a Petőfi rádió hall- szerű táplálkozás követeimé- I p.

Ckó, a fényképész | Szombat Online

A 15 diákszerkesz- I tő — tanáraik irányításával — nemcsak a tanulóifjúságot j és a tanári kart, hanem a I régi diákokat is megmozgat- j ta. Közüggyé tették, hogy a »Híres alma materek« soro- zatban az első között bemu- tatkozó Táncsics előtt j Somssich Pál gimnázium hír­nevéhez méltó műsorral ruk­koljon elő.

Kékfestő Bolyban Több mint tanuló és 15 felnőtt riportalany működött közre a műsorban s majd J ennyien vannak, akik végül j is kimaradtak a 60 perces j összeállításból. A figyelem a!

Somogyi Néplap, február ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

A Tán­csics gimnáziumban a hagyo­mány élő. A gimnáziumi iratok és a Voluntas c. I Nővén yvédelmi tájékoztató Növényi szaporítóanyagok bejelentése A növényi szaporítóanyagot l a magas törzsű és bokorrózsa. I előállító gazdaságok, társulá-1 valamint fenyőféle szaporító- j sok és egyéni termelők fi- I anyagokra és telepekre, a fa- j gyeimet felhívjuk arra, hogy!

Telepítésre, pótlásra, szapo J rításra csak olvan fertőzés- mentes szaporítóanyag ha. A termelő ko- : 1 teles a felsorolt szaporítóanya­gok termőterületeit a növény- I védő állomásnak évente leg- j később május ig írásban j bejelenteni. A bejélentés el- I mulasztásának — ebből ere- i dően a porítóanyag lerakaton kívül piacon stto. A kihalóban levő szakmák egyikének — a kékfestcsnek — mestere a 62 éves Sasvári János Bolyban.

Megyei romanapot tartottak szombaton Karácsondon | HEOL

Muzeális értéket képviselő műhelyében mintegy úgynevezett dúc — fa hó! Közülük sok kétszáz évesnél is régebbi. A szakmában 50 éve dolgozó mes tér ruhának való méterárui, valamint tájjellegű viseletét — kötényt, fej- és kontykendőt — készít.

A károsítok elterjedésének megakadályozása érdekében valamennyi szaporítóanyag termelésénél, forgalomba ho­zatalánál rendszeres növény- egcszségügxji ellenőrzés szük­séges.

Az ellenőrzés kiterjed az árutermelő és házi szőlő- tyümölcsfa- és díszfaiskolák­ra, a faiskolákban előállított valamennyi szaporítóanyagra, növény eg eszs eg ügy i vizsgálat elmaradásának — növényegészségügyi zárlat, il­letve szabálysértési eljárás, a zártörésnek pedig bírósági el» járás a következménye.

A be­jelentéssel egyidőben a So­mogy megyei Illetékhivatal csekkszámlájára a vizsgálati díjat be kell fizetni és a csekk igazoló szelvényét a növény­védő állomásnak meg kell küldeni. Beszél­jünk most magáról. Mond­ja el kérem, hogy tetszet­tem-e magának a leg­újabb filmemben. Fogyókúra — A feleségem erővel le akar fogyni. Napon­ta három órát. Egy hét alatt tíz kilót leadott. Vissza az emberhez? Egy amerikai telefon­gyártó cég leszerelte az ál­tala felállított automatikus telefonközpontokat és olyan régimódi központo­kat állított fel helyettük, ahol az előfizetőket tele­fonos kisasszonyok kap­csolják össze.

A lányok­nak különleges udvarias­sággal kell beszélniük a telefonálókkal. A cég ve­zetője így nyilatkozott a sajtó meglepett képvise­lőinek: »Századunkban, az automata készülékek évszázadában. A megfeszí­tett munkát végző embe­rek számára ez jó pszichi­kai kikapcsolódást bizto­sit.

Roip Waldo Emerson Amíg autóval kell a re­pülőtérre hajtanunk, min­dig veszélyes lesz a repü­lőgéppel való utazás. Nagyon köny- nyen kezdődik, de nehe­zen fejeződik be. Postacím: Kaposvár, postafiók Telefon:, ?. Postacím: Kaposvár, postafiók Telefon: Felelős kiadó: Dómján Sándor. Beküldött kéziratot nem őrzünk: meg és nem küldünk visszál Terjeszti a Magyar Posta.

Előfizethető a helyi postahiva­taloknál és postáskézbesítöknél. Előfizetési díj egy hónapra 20 Ft. Index: 25 Felelős cko fogyás történetek JFarkas Béla igazgató.